Privacyverklaring

1. Inleiding

Sandra van den Beuken – Natuurinclusief landschap vindt het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. Je hebt ons je persoonsgegevens toevertrouwd. Je mag er dus vanuit gaan dat Sandra van den Beuken – Natuurinclusief landschap er alles aan doet om je privacy te beschermen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Sandra van den Beuken – Natuurinclusief landschap verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van projecten zoals Operatie Steenbreek Heerlen Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Sandra van den Beuken – Natuurinclusief landschap of anderszins  een relatie met Sandra van den Beuken – Natuurinclusief landschap onderhoudt, kunnen wij je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Er worden persoonsgegevens verwerkt van klanten, cliënten, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers. Het kan hierbij onder andere gaan om naam, telefoonnummer en e-mailadres.

3. Doel van gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het kunnen onderhouden van contact en het kunnen helpen en begeleiden van klanten en cliënten.

4. Rechtsgrondslag

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende juridische grondslagen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Met wie delen we persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens slechts met derden indien hier een toestemming voor is, als dat nodig is voor de uitvoering van de relatie (overeenkomst), of vanuit een wettelijke verplichting. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

6. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en het onderhouden van noodzakelijk contact).

7. Jouw rechten

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te ontvangen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: sandra@sandravandenbeuken.nl

8. Beveiliging van persoonsgegevens

Sandra van den Beuken – Natuurinclusief landschap heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens bedrijfsnaam toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

9. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen in de privacy statement zullen op deze website worden gepubliceerd.

10. Hoe kun je contact met ons opnemen?

Stuur een mailtje naar sandra@sandravandenbeuken.nl. Liever telefonisch contact? Neem dan telefonisch contact op via het telefoonnummer 06 52 62 45 85.